Rahnama

لهجه
سن
پاسخ نامه
CD/DVD
ویرایش
سطح
سال انتشار
ناشر اصلی
مترجم

English Drama for the Students of English Literature

موجود در انبار

قیمت اصلی 1/500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1/200/000 ﷼ است.

Mat Clark IELTS Writing General and Academic

موجود در انبار

قیمت اصلی 2/500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2/125/000 ﷼ است.

فرهنگ جامع آکسفورد انگلیسی-انگلیسی-فارسی ویراست دهم

موجود در انبار

قیمت اصلی 10/000/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 8/000/000 ﷼ است.

The Poems of Hafez Shirazi Persian-English

موجود در انبار

قیمت اصلی 3/500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2/800/000 ﷼ است.

فرهنگ دوسویه فیزیک رهنما

موجود در انبار

قیمت اصلی 3/500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2/800/000 ﷼ است.

Practical Contrastive Analysis of English and Persian with Special Emphasis on Discourse

موجود در انبار

قیمت اصلی 600/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 480/000 ﷼ است.

فرهنگ توصیفی آموزش زبان و زبان‌شناسی کاربردی

موجود در انبار

قیمت اصلی 4/000/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 3/200/000 ﷼ است.

تافل کاربردی رهنما

موجود در انبار

قیمت اصلی 4/000/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 3/200/000 ﷼ است.

فرهنگ حسابداری دو سویه رهنما فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی

موجود در انبار

قیمت اصلی 2/500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2/000/000 ﷼ است.