ناشران اصلی

لهجه
سن
پاسخ نامه
CD/DVD
ویرایش
ژانر
سطح
سال انتشار
ناشر اصلی
مترجم

English Drama for the Students of English Literature

موجود در انبار

قیمت اصلی 1/500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1/200/000 ﷼ است.

English Syntax an Introduction

موجود در انبار

قیمت اصلی 2/700/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1/890/000 ﷼ است.

Learning with Mobile and Handheld Technologies

موجود در انبار

قیمت اصلی 1/100/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 770/000 ﷼ است.

English Language Teaching Materials

موجود در انبار

قیمت اصلی 3/000/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2/100/000 ﷼ است.

Language and Linguistics The Key Concepts 2nd Edition

موجود در انبار

قیمت اصلی 2/600/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1/820/000 ﷼ است.

Language and Linguistics An Introduction

موجود در انبار

قیمت اصلی 2/450/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1/715/000 ﷼ است.

Teaching ang Learning in The Language Classroom

موجود در انبار

قیمت اصلی 3/200/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2/240/000 ﷼ است.

Classroom Based Evaluation in Second Language Education

موجود در انبار

قیمت اصلی 500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 400/000 ﷼ است.

The Practice of Critical Discourse Analysis

موجود در انبار

قیمت اصلی 1/500/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1/050/000 ﷼ است.

The Study of Second Language Acquisition 2nd Edition

موجود در انبار

قیمت اصلی 8/600/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 6/020/000 ﷼ است.

Language Assessment in Practice

موجود در انبار

قیمت اصلی 3/600/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 2/520/000 ﷼ است.

Task-Based Language Learning and Teaching

موجود در انبار

قیمت اصلی 2/750/000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1/925/000 ﷼ است.