کتاب Conversational Interaction in Second Language Acquisition

1/050/000 ریال

کتاب Conversational Interaction in Second Language Acquisition از مجموعه‌یOxford Applied Linguistics و چاپ شده توسط انتشارات آکسفورد، مطالعات تجربی ارتباط بین تعامل و یادگیری زبان دوم را بررسی می‌کند. این مطالعات به خوانندگان بینش‌هایی در مورد طیف گسترده‌ای از موضوعات در مرکز تحقیقات فعلی در مورد رابطه بین تعامل مکالمه و نتایج یادگیری زبان دوم ارائه می‌دهد.