The Study of Second Language Acquisition 2nd Edition

2/800/000 ریال

کتاب The Study of Second Language Acquisition 2nd Edition از انتشارات oxford،یک بررسی جامع از تحقیقات در زمینه‌ی اکتساب زبان دوم بوده که در طول چهل سال گذشته توسعه یافته است.

در کتاب The Study of Second Language Acquisition 2nd Edition بخش‌هایی در مورد زبان یادگیرنده، نقش محیط زبانی و زمینه اجتماعی، مکانیسم‌های درونی، تفاوت‌های فردی یادگیرنده و نقش آموزش ارائه می‌شود که یک گزارش متعادل را با ارائه دیدگاه‌های مختلف، از جمله دیدگاه‌های شناختی، زبانی، اجتماعی-فرهنگی، و عصب‌زبانی(neurolinguistics) ارائه می‌کند.