کتاب An Introduction Into Short Story and Novel

425/000 ریال

کتاب  An Introduction Into Short Story and Novel به عنوان مقدمه ای کلی برای تحلیل انتقادی رمان و داستان کوتاه در نظر گرفته شده است. یکی از اهداف اصلی ، کمک به خوانندگان برای دیدن رویکرد تحلیلی نسبت به رمان و داستان کوتاه است که به خودی خود هدف غائی نیست ، اما می تواند درک ما از متن را  عمیق کند و تجربه خوب خواندن را تشدید کند.

در انبار موجود نمی باشد