پک کتاب های Cambridge IELTS 1-10

3/900/000 ریال

Cambridge IELTS 1-10 Package مجموعه ای است از سری Cambridge IELTS که حاوی سوالات آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک هستند .این مجموعه بهترین مجموعه برای تمرین آزمون آیلتس است چرا که تمامی آزمون های این مجموعه تماما مشابه آزمون های آیلتس است.

 

Cambridge English IELTS 1

700/000 ریال 350/000 ریال

Cambridge English IELTS 2

750/000 ریال 375/000 ریال
صاف

Cambridge English IELTS 3

900/000 ریال 450/000 ریال

Cambridge English IELTS 4

900/000 ریال 450/000 ریال

Cambridge English IELTS 5

750/000 ریال 375/000 ریال
صاف

Cambridge English IELTS 6

750/000 ریال 375/000 ریال
صاف

Cambridge English IELTS 7

800/000 ریال 400/000 ریال
صاف

Cambridge English IELTS 8

750/000 ریال 375/000 ریال
صاف

Cambridge English IELTS 9

750/000 ریال 375/000 ریال
صاف

Cambridge English IELTS 10

750/000 ریال 375/000 ریال
صاف