پک کتاب های Cambridge IELTS 1-10

4/100/000 ریال

Cambridge IELTS 1-10 Package مجموعه ای است از سری Cambridge IELTS که حاوی سوالات آزمون آیلتس جنرال و آکادمیک هستند .این مجموعه بهترین مجموعه برای تمرین آزمون آیلتس است چرا که تمامی آزمون های این مجموعه تماما مشابه آزمون های آیلتس است.

 

Cambridge English IELTS 1

800/000 ریال 400/000 ریال

Cambridge English IELTS 2

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 3

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 4

1/000/000 ریال 500/000 ریال

Cambridge English IELTS 5

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 6

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 7

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 8

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 9

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن

Cambridge English IELTS 10

800/000 ریال 400/000 ریال
پاک کردن