The Cognitive Neuroscience of Second Language Acquisition

1/120/000 ریال

کتاب The Cognitive Neuroscience of Second Language Acquisition به بررسی علوم اعصاب شناختی اکتساب زبان دوم از منظر دوره‌های بحرانی/ حساس، اثرات بلوغ، تفاوت‌های فردی، مناطق عصبی درگیر، و ویژگی‌های پردازش ،می‌پردازد.