English for Specific Purposes A learning centered approach

700/000 ریال

کتاب English for Specific Purposes راهنمایی برای مدرسین زبان (ESP) بوده‌ و توسط انتشارات کمبریج چاپ شده است. دغدغه‌ی اصلی این کتاب یادگیری مؤثر و چگونگی دست‌یابی به روش‌های ویژه می‌باشد.

کتاب English for Specific Purposes یک راهنمای عملی است و به همین منظور تعدادی از وظایف را در پایان هر فصل ارائه کرده است. این وظایف همچنین ممکن است برای work Shop یا سمینار مفید واقع شود. این بخش‌ها در پایان فصل قرار گرفته‌اند، اما اگر قبل از خواندن خود فصل انجام شود، اغلب ارزش آموزشی بالاتری دارند.

ناموجود