An Introduction to English Grammar 4th Edition

1/020/000 ریال

کتاب An Introduction to English Grammar 4th Edition چاپ شده توسط انتشارات Routledge مروری جامع بر تمام جنبه‌های گرامر انگلیسی ارائه می‌دهد.

کتاب An Introduction to English Grammar 4th Edition با فرض نداشتن دانش قبلی از گرامر انگلیسی، برای دانشجویان مبتدی ایده آل است و هر چیزی که یک دانش‌آموز در مورد تئوری و عملی استفاده از انگلیسی نیاز دارد را ارائه می‌دهد. در این کتاب یک واژه‌نامه جامع از اصطلاحات گرامری گنجانده شده است و یک وب سایت با تمرینات اضافی ارائه می‌دهد.