کتاب An Encyclopedic Dictionary of Language Testing 5th Edition

1/600/000 ریال

کتاب An Encyclopedic Dictionary of LANGUAGE TESTING 5th Edition نوشته‌ی سید عباس موسوی، فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصی آزمون‌های زبان و روش تحقیق زبان‌شناسی کاربردی است. این فرهنگ لغت به شکل دانشنامه طراحی شده و توضیح کاملی در مورد لغات و اصطلاحات ارائه می‌دهد. هدف اصلی کتاب توضیح مفاهیم اساسی و مسائل نظری در رابطه ‌با  انواع آزمون‌های ارزیابی زبان دوم و همچنین روش تحقیق در رشته‌ی زبان‌شناسی کاربردی است. این کتاب به روشی کاملاً کاربردی،  ملموس و روشن طراحی شده است.