مبانی ترجمه ویراست دوم

280/000 ریال

ترجمه  در مفهوم عامه، شاخه ای از زبان‎شناسی کاربردی،دانشی مستقل و رشته‌ای دانشگاهی است. مولف این کتاب کوشیده تا ضرورت و نقش ترجمه در زندگی علمی-فرهنگی امروزی را نشان‌ دهد وبا تکیه بر اهمیت شناخت نظری، در مباحث جداگانه و با نگاهی اجمالی مبانی آن را به‌‎ طور دقیق بررسی کند. برای انجام این کار از برخی مباحث زبان شناسی نیز بهره گرفته شده است، زیرا مولف معتقد است پژوهش در ترجمه به صورت نظری و بدون نگاهی به زبان شناسی امکان پذیر نیست.