فرهنگ واژه های همنشین

1/530/000 ریال

این واژه نامه ترجمه ای از فرهنگ کلمات همنشین آکسفورد است اما از منابع دیگری از جمله فیلم ها، کتاب ها و مجلات خارجی هم ترکیب هایی به آن افزوده شده است

شناسه محصول: 411964 دسته: