فرهنگ Longman Lexicon of Contemporary English

1/400/000 ریال

فرهنگ Longman Lexicon of Contemporary English ، دیکشنری موضوعی انتشارات لانگمن، برای زبان‌آموزان سطح Intermediate (که به دنبال گسترش دایره لغات خود هستند) و مترجمان زبان انگلیسی مناسب می‌باشد. این فرهنگ به جای تنظیم بر اساس حروف الفبا، بر اساس موضوعات مختلف تقسیم‌‌ بندی شده و هر کلمه در بخش مرتبط خود قرار دارد.

برای مثال، تمام کلمات مرتبط با موضوع کار (عناوین شغلی، صفت افراد شاغل در هرشغل و…) به ترتیب نقش کلمه (اسم، صفت، فعل و…) در بخش مرتبط با موضوع کار قرار دارند.