۵۰۰ Words,Phrases, Idioms for the TOEFL iBT

کتاب پیش رو شیوه  ای متفاوت ازآموزش لغات به نام recycling را در پیش می گر. در این کتاب تمرینات به 4 آزمون تقسیم می شوند . آزمون اول یک آزمون لغت چهار گزینه ای است که 10 لغت جدید را به شما معرفی می کند. در آزمون دوم شما باید جملاتی را با استفاده از لغاتی که در آزمون اول آموخته اید تکمیل کنید.

دسته: برچسب: