۱۰۰۱ Words You Need to Know and Use

کتاب 1001 Words You Need to Know and Use به شما کمک می کند تا لغاتی که برای یک نامه، درخواست شغل، مقاله، پایان نامه، محصاحبه و یا سخنرانی نیاز دارید را پیدا کنید و نوشتار و گفتار خود را بهبود ببخشید. در این کتاب می توانید علاوه بر لغات راهنمایی هایی برای نحوه استفاده صحیح از انها و باید و نباید های استفاده از انها پیدا کنید.

دسته: برچسب: