The Science of Linguistics in the Art of Translation

420/000 ریال

کتاب The Science of Linguistics in the Art of Translation نوشته‌ی Joseph L. Malone یکی از کتاب‌های دانشگاهی در رشته‌ی ترجمه و زبان‌شناسی است. این کتاب با استفاده از دویست مثال، تنوع ژنتیکی و گونه‌شناختی بیست و دو زبان مختلف را نشان داده و مخاطبان را از طریق مجموعه‎ای از موقعیت‌ در تجزیه، تحلیل و ترجمه راهنمایی می‌کند.

کتاب The Science of Linguistics in the Art of Translation از روش‌ها و یافته‌های نظریات زبان‌شناسی معاصر استفاده کرده و نمونه‌هایی از ترجمه‌ی آثاری چون کتاب مقدس، مقالات، روزنامه‌ها، نوشته‌های حقوقی و فلسفی را منتشر کرده است.

زبان‌شناسی که معمولا تحت عنوان علم زبان تعریف می‌شود، به خاطر مختص بودن زبان به نوع انسان، با بسیاری از حوزه‌های دیگر مطالعات و علوم انسانی ارتباط نزدیکی دارد. مطالعات مربوط به ترجمه را با توجه به ماهیت مسائل می‌توان نزدیک‌ترین حوزه به زبان‌شناسی یا مطالعه‌ی علمی زبان دانست.