کتاب Complex Systems and Applied Linguistics

770/000 ریال

کتاب Complex Systems and Applied Linguistics   در مورد زبان شانسی می باشد.

زبان شناسی جزو آن دسته علومی است که نظریات بسیاری بر روی آن تاثیر گذاشته اند. زبان شناسان با استفاده از نظریات مختلف سعی در تعریف زبان و ماهیت آن و چگونگی کارکرد آن دارند. یکی از نظریاتی که مورد توجه زبان شناسان قرار گرفته است، نظریه پیچیدگی است.

انتشارات رهنما پیشنهاد میکند، اگر میخواهید از منظر علم زبان شناسی ، با نظریه پیچیدگی آشنا شوید، کتاب Complex Systems and Applied Linguistics را حتما مطالعه نمایید.

کتاب Complex Systems and Applied Linguistics به معرفی نکات کلیدی نظریه پیچیدگی و برسی کاربرد آن در حوزه های یادگیری زبان مادری و زبان دوم، آموزش زبان و تحلیل گفتمان می پردازد.

انتشارات رهنما، کلیه کتاب های زبان خارجی(انگلیسی) را در کلیه سطوح تخصصی، عمومی تا دانشگاهی را ارائه می دهد.