کتاب Aviation English for ICAO compliance

700/000 ریال

کتاب انگلیسی برای صنعت هواپیمایی مطالق با Aviation English for ICAO compliance کتابی است که به طور ویژه برای خلبانان و کنترل کنندگان ترافیک هوایی طراحی شده است. این کتاب به آنها مهارت های ارتباطی موردنیاز به زبان انگلیسی برای رسیدن و حفظ کردن Operational Level 4 که پیش نیازی است که توسط ICAO اجبار شده است را به دست بیاوردند.