فرهنگ واژگان توصیفی هنر انگلیسی – فارسی

680/000 ریال

فرهنگ واژگان توصیفی هنر انگلیسی – فارسی اولین فرهنگ واژگان توصیفی هنر است که همه‌ی هنرها را در بر می‌گیرد، چرا که تاکنون کتاب‌ها و فرهنگ‌های موجود، به این شکل فراگیر، در تمام زمینه‌های هنری تالیف نشده ‌است و منابع به چاپ رسیده‌ -اعم از دایره‌المعارف‌ها و فرهنگ‌ها- یا تنها فقط به چند رشته‌ی هنری اختصاص داشته، یا صرفا در رابطه با یک شاخه از هنر تألیف و چاپ شده‌اند. کتاب واژگان توصیفی هنر انگلیسی-فارسی ثمره‌ی 30 سال فعالیت و تدریس -در مراکز هنری و دانشگاهی- نویسنده است و به نوعی حاصل تمام عمر هنری وی محسوب می‌شود.