Language and Culture

100.000  70.000 

📌 این کتاب بررسی قابل دسترس از مفاهیم کلیدی مانند زمینه اجتماعی و اصالت فرهنگی، با استفاده از بینش زمینه های شامل زبان شناسی، جامعه شناسی و انسان شناسی را ارائه می دهد.

شناسه محصول: 311295 دسته: برچسب: ,