THEORIES OF SECOND LANGUAGE LEARNING

595/000 ریال

کتاب THEORIES OF SECOND LANGUAGE LEARNING، نوشته‌ی Barry Mclaughlin، کتابی تخصصی و دانشگاهی و مربوط به رشته‌ی جدید مطالعات زبان دوم است. این رشته‌ به مطالعه‌ی فرایند یادگیری زبان دوم می‌پردازد.

کتاب THEORIES OF SECOND LANGUAGE LEARNING برای اولین بار در سال 1988 توسط  EDWARD ARNOLD در بریتانیا به چاپ رسید و پس از تجدید چاپ پیاپی در بریتانیا، در آمریکا نیز توسط انتشارات ROUTLEDGE چاپ شد.

هدف کتاب THEORIES OF SECOND LANGUAGE LEARNING بررسی نظریه‌های کلیدی مربوط به فراگیری زبان دوم است. در هر فصل کتاب یکی از نظریه‌های مرتبط با مطالعات زبان دوم معرفی شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.