کتاب سرودها و کوتاه ‌گفته‌ها

1/000/000 ریال

کتاب سرودها و کوتاه ‌گفته‌ها مجموعه‌ای از زیباترین و تامل‌برانگیزترین سروده‌های علی قوامی منتشر شده توسط انتشارات رهنما می‌باشد. نگارش این اشعار وگفته‌ها از فروردین سال ۱۳۷۶ آغاز شده و در نهایت در سال ۱۴۰۰ در قالب مجموعه‌ای ارزنده به چاپ رسیده است. همان‌طور که در ابتدای کتاب اشاره شده، شعر بیان حسرت و آرزوست. ابراز احساساتی برتر و موزون به شکلی شورانگیز می‌باشد که خوانندگان را در این احساسات با خود هم‌سفر می‌کند. سروده‌های این کتاب تحت تاثیر شاعران و اندیشمندان‌ بزرگی همچون سعدی می‌باشد.

بي هوس عاشق شدن حرفي خطاست

با هوس آغشته هر شور و نواست

آسماني نيست عشق و عاشقي

عشق بي‌انگيزه در افسانه‌هاست

عشق پاك و عشق ناپاكي نبود

هركجا عشق است پاك است و رواست

شور عشق از وعده ي شيرين اوست

موج رود از دور پاك و دلرباست

ديگر آن افسون گل زيبا نداشت

تا كه شد بوئيده يا در دست ماست

گرمي از شعله بكاهد شعله را

آتش عشق از تب عاشق بكاست