Understanding Language Teaching: From Method to Post-Method

875/000 ریال

کتاب Understanding Language Teaching نوشته‌ی  B. Kumaravadivelu، پیشرفت تاریخی روش‌های اصلی آموزش زبان را از جهت اصول نظری و رویه‌های کلاس درس دنبال کرده و از هر یک ارزیابی انتقادی ارائه می‌دهد و در این فرآیند، رابطه بین نظریه، تحقیق و عمل را روشن می‌کند. هدف اصلی این است که به خوانندگان کمک شود تا الگویی را ببینند که زبان، یادگیری، روش‌های تدریس و دیدگاه‌های post method را به هم مرتبط می‌کند.