کتاب The Short Prose Reader 13th Edition

1/225/000 ریال

کتاب The Short Prose Reader 13th Edition شامل چهارده مقاله‌ی جدید بوده که توسط John Grisham،Barry Lopez، Andrew Lam و Deborah Tannen نوشته شده‌اند.

چاپ سیزدهم کتاب به گونه‌ای ویرایش شده که تمام خصوصیات ویراش‌های قبلی خود را حفظ کرده است. متونی که در این کتاب قرار گرفته به‌روز رسانی شده و برای کامل کردن مهارت خواندن و نوشتن زبان انگلیسی در دوره‌های دانشگاهی طراحی شده است. از طریق تمرین‌های متونی این کتاب، دانشجویان بسیاری از مطالب کلیدی مورد نیاز برای مهارت Reading و Writing را فراگرفته و الگوهای مختلف زبانی را یاد می‌گیرند. در هر فصل، نمونه‌ای از نثرهای مختلف برای اهدافی چون بحث، تحلیل و تقلید در زبان ارائه شده است.