کتاب The Practice of English Language Teaching

1/365/000 ریال

کتاب The Practice of English Language Teaching نوشته‌یJeremy Harmer از انتشارات پیرسون یه چاپ رسیده ، و یک راهنمای ضروری برای معلمان زبان انگلیسی است. این کتاب روش آموزش متداول را به معلمانی توضیح داده که می‌خواهند به مرتبط ترین شیوه‌های ELT دسترسی داشته باشند و آنها را در درس‌های خود بگنجانند. کتاب حاضر علاوه بر کاربردي بودن با بيان تئوري‌هاي موجود در زمينه تدريس، جديدترين ايده ها در نظريات روش شناسي را بررسي کرده و ارائه داده و به نحوه مديريت کلاس و کاربرد وسايل کمک آموزشي نيز مي‌پردازد.