The Practice of English Language Teaching

1/170/000 ریال

کتاب The Practice of English Language Teaching نوشته Jeremy Harmer یکی از برجسته ترین مدرسین زبان در دنیا یک راهنمای کامل برای آموزش زبان انگلیسی است و موضوعاتی همچون زبان انگلیسی یک زبان جهانی، روش شناسی، گروه بندی زبان آموزان، تکنولوژی های اموزشی، برنامه ریزی درسی، آزمون و ارزشیابی و یادگیری خودکار را در بر میگیرد.

شناسه محصول: 311551 دسته: