کتاب Critical Theory Today 3rd Edition

1/190/000 ریال

کتاب Critical Theory Today 3rd Edition ، قهرمانی بی‌چون و چرا برای آغاز بررسی موضوع نظریه‌های فرهنگی است. کتاب دیگری که به این موضوع، با نگاهی جزئی‌نگر و موشکافانه پرداخته باشد در دست نیست و این کتاب را می‌توان به عنوان تنها منبع قابل اتکا و با ارزش این حوزه دانست. نویسنده در کتاب با تمانینه به تمام موضوعات حائز اهمیت پرداخته است و با ترکیب شفافیتی نافذ و پیچیدگی نظری، قصد داشته کتابی در اختیار عموم قرار دهد که برای همه‌ی اقشار علاقه‌مند منبعی مناسب، قابل درک وکاربردی باشد. نویسنده معتقد است کتاب  “دریچه‌ی کوچکی بر آنچه اکنون در حال تغییر دادن نظریه فرهنگی معاصر در جهان است” می‌باشد.