دستور زبان انگلیسی

720/000 ریال

کتاب دستور زبان انگلیسی بر اساس کتاب Communicate What You Mean a Concise Advanced  Grammar نوشته شده است. به نوعی، می‌توان ادعا کرد کتاب دستور زبان انگلیسی ترجمه و تکمیل شده‌ی کتابCommunicate What You Mean  می‌باشد.

کتاب دستور زبان انگلیسی، برای استفاده‌ی دانشجویان رشته‌های گرایش زبان انگلیسی و آن دسته زبان‌‌آموزان علاقمندی که نیاز به مطالعات تکمیلی برای درس گرامر دارند مناسب می‌باشد. کتاب دستور زبان انگلیسی باید توسط اساتید تدریس شود اما قابلیت خودآموزی نیز دارد.