خوشبختی و بدبختی

120/000 ریال

احساس بدبختي كردن آسان است: كافي است كه به چيزهاي ناراحت كننده‌اي فكر نكنيم كه اتفاق افتاده و يا اتفاق خواهد افتاد. از طرف ديگر بدبخت بودن هم تا حدودي به نفع ماست چرا كه مي‌توانيم به راحتي شكوه كنيم و هميشه با ابراز يك جمله دليل خوبي براي تلاش نكردن داشته باشيم، من بدبخت هستم! در نتيجه اولين مشكل خوشبختي اين است كه بايد بخواهيم خوشبخت باشيم و با تمام وجود براي خوشبخت بودن تلاش كنيم.

شناسه محصول: 911919 دسته: