Second Language Research 2nd Edition

700.000  420.000 

در ویرایش دوم این کتاب نیز الیسون مکی و سو گس به راهنمایی قدم به قدم زبان آموزان از طریق فرایند تحقیق زبان دوم به همراه یک دیدگاه جامع از مشکلات اصلی در تحقیق زبان دوم ادامه میدهد.