English for Marketing and Advertising

📌عنوانی دیگر از مجموعه کتاب های English for، به نام English for Marketing and Advertisingبهترین منبع برای کسانی است که می خواهند در کوتاهترین زمان با لغات و اصطلاحات بازاریابی و تبلیغات آشنا شوند و به راحتی در این حیطه به زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنند.