Research Methods in Applied Linguistics

910/000 ریال

کتاب Research Methods in Applied Linguistics از مجموعه‌ی Oxford Applied Linguistics، مروری است جامع بر روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی که مراحل مختلف تحقیقات کمی و کیفی را از جمع‌آوری داده‌ها تا گزارش نتایج را توصیف می‌کند. همچنین «تحقیق با روش‌های ترکیبی»، یعنی ترکیب‌های مختلف روش‌شناسی کیفی و کمی را مورد بحث قرار می‌دهد.