آزاد بودن و آزاد نبودن

120/000 ریال

ما مي‌توانيم از زير بار وظايف شانه خالي كنيم و آنچه به ما محول مي‌شود را نپذيريم. مي‌توانيم فقط در فكر آزادي خود باشيم و تا آنجا كه مي‌شود آن را بدست بياوريم. از طرف ديگر مي‌توانيم از آن براي شناخت بهترين تفريحات، شادي‌ها، مردم و غيره استفاده كنيم.

شناسه محصول: 911920 دسته: