Motivating Learners, Motivating Teachers: Building Vision in the Language

انگیزه موتور محرک هر انسانی است. انگیزه در هر کاری وجود دارد حتی چیز هایی که شاید به چشم نیاید. برای مثال وقتی آب می خوریم انگیزه ما برای اینکار رفع تشنگی است. در یادگیری یک زبان خارجی هم انیگزه های بسیاری ممکن است وجود داشته باشد. اما نباید فقط به انگیزه در دانش آموزان توجه کنیم.

دسته: برچسب: ,