کتاب Literary movements for Students

2/400/000 ریال

کتاب Literary movements for Students سعی دارد مرجع و راهنمایی در مورد مکتب‌های ادبی به دانش آموزان ارائه دهد. این کتاب سعی دارد به خواننده کمک کند تا با دسترسی به اطلاعات در مورد مکتب‌های ادبی مختلف آن‌ها را درک کنند و از آن‌ها لذت ببرند.

پیش نمایش کتاب