Contemporary Literature: the Basics

📌کتاب حاضر خواننده ها را با ابزار اساسی مورد نیاز برای رویکردهای سیستمی و تحلیلی به متون ادبی معاصر مجهز میکند.

شناسه محصول: 512926 دسته: