Applied Linguistics Methods: A Reader

700/000 ریال

📌 کتاب Applied Linguistics Methods: A Reader سه رویکرد معاصر برای برسی متن ها، کاربرد ها و بافت هایی که در آنها مشکلات مربوط به زبان وجود دارند. این کتاب به که سه بخش تقسیم می شود به نوبت بر روی رویکرد های مختلف تمرکز می کند و نشان می دهد که هر یک چگونه مربوط به رسیدگی به مشکلات دنیای واقعی، از جمله آنهایی که مربوط به شیوه های آموزشی معاصر است، می شود

شناسه محصول: 311367 دسته: