Language Testing in Practice

980/000 ریال

کتاب Language Testing in Practice از مجموعه‌ی Oxford Applied Linguistic، تمرین تست زبان را به دیدگاه های فعلی آموزش و تست زبان ارتباطی مرتبط می کند.

کتاب Language Testing in Practice بر اساس پیشینه‌ی نظری توضیح داده شده در ملاحظات اساسی باخمن در آزمون زبان بوده و طراحی، برنامه ریزی و سازماندهی آزمون‌ها را بررسی می کند.