Classroom Based Evaluation in Second Language Education

400/000 ریال

کتاب Classroom Based Evaluation in Second Language Education از انتشارات کمبریج، معلمین زبان‌‍‌های خارجی و دوم را در استفاده از ارزیابی مبتنی بر کلاس به عنوان ابزاری برای بهبود آموزش و یادگیری راهنمایی کرده و بر ارزش و اهمیت این مسئله در تدریس تاکید می‌کند.

در حالی که این کتاب کاملاً بر تحقیقات فعلی استوار است، ارائه‌ی غیر فنی بوده و نیازی به مدرک تخصصی در روان سنجی، آمار یا تحقیق ندارد. نویسندگان تا آنجا که ممکن است بدون ساده‌سازی بیش از حد از عبارات فنی اجتناب می‌کنند.

نویسندگان کتاب Classroom Based Evaluation in Second Language Education  عملی را در کلاس درس پایه‌ریزی کرده و بیشتر در مورد تکنیک‌هایی برای جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات که می‌تواند برای ارزیابی دانش آموزان استفاده شود، بحث می‌کنند.

کتاب Classroom Based Evaluation in Second Language Education  برای کمک به مربیان زبان‌های خارجی و زبان دوم در برنامه‌ریزی و انجام ارزشیابی موثر و جامع در کلاس‌های درس نوشته شده است.