ترجمه‌ی متون سیاسی Translation of Political Texts

520/000 ریال

کتاب ترجمه‌ی متون سیاسی Translation of Political Texts منبع مناسبی برای مراجعه دانشجویان مطالعات ترجمه بوده و توسط انتشارات رهنما منتشر شده است.

هدف کتاب ترجمه‌ی متون سیاسی Translation of Political Texts ، ارائه‌ی تمارین کاربردی و روشی نوین برای ترجمه‌ی متون سیاسی است. با توجه به ارائه‌ی درس “ترجمه‌ی متون سیاسی” در برنامه‌ریزی‌های آموزشی رشته‌ی مطالعات ترجمه و ضرورت آشنایی دانشجویان با ترجمه‌ی متون تخصصی، این مجموعه در دو بخش گردآوری شده است.

مجموعه‌ی حاضر برای دانشجویان مطالعات ترجمه در مقطع کارشناسی در درس “ترجمه‌ی متون سیاسی” به ارزش دو واحد تدوین شده است. همچنین کتاب ترجمه‌ی متون سیاسی Translation of Political Texts گزینه‌ی مناسبی به عنوان منبع کمک درسی در دروس “ترجمه‌ی متون ساده“، “ترجمه‌ی پیشرفته‌ی 1و2“، “ترجمه‌ی متون مطبوعاتی 1و2“، “ترجمه‌ی متون اقتصادی” و نیز دروس زبان تخصصی دانشجویان رشته علوم سیاسی است.