زبان‌شناسی و زبان: بررسی مفاهیم اساسی و کاربردها

1/360/000 ریال

این کتاب در مقام یک کتاب مقدماتی زبان شناسی و کاربردهای آن در رشته های دیگر به این صورت طراحی نشده تا به خواننده بیاموزد که چگونه تجزیه و تحلیلهای زبان شناختی از زبان را انجام دهد. این کتاب مقدماتی، اصولا از ان فرضیات، اهداف و اصطلاحات روشی در زبان شناسی پیروی میکند که به دستور گشتاری معروف است.

شناسه محصول: 311167 دسته: