کتاب The Study Skills Handbook 5th Edition

750.000  525.000 

کتاب راهنمای مهارت های مطالعه ویرایش پنجم The Study Skills Handbook 5th Edition را می توان جامع ترین راهنما برای یادگیری مهارت های مطالعه  دانست. این کتاب توسط Stella Cottrell نوشته شده است. او سابقاً مدیر یادگیری مادام العمر در دانشگاه Leeds و معاون معاونت یادگیری و تدریس در دانشگاه East London بوده است.