Skills for Effective Writing 4

📌 مجموعه 4 سطحی Skills for Effective Writing به شما کمک می کند تا قدم به قدم مهارت های لازم برای نوشتن یک متن منسجم و قوی را یاد بگرید. این مجموعه به شما کمک می کند تا مهارت هایی همچون ساختن یک topic sentence مناسب را یاد بگیرید، اطلاعات نا مرتبط را شناسایی کنید و اطلاعات را به خوبی در نوشته خود ارائه دهید.

دسته: