Essentials of English

ویراش ششم کتاب Essentials of English را می توان هم به در کلاس درس به عنوان یک کتاب درسی استفاده کرد و هم به عنوان یک راهنمای سبک نوشتاری کاربردی برای نوشتن. این کتاب دستور زبان انگلسی، ساختار جملات، علامت گذاری ها و کاربرد های صحیح را برسی می کند و راهنمایی برای سبک های مختلف نوشتن که مناسب کلاس و دانشگاه، اسناد اداری و ارتباطات الکترونیک است اراعه می دهد.