ESL Readers and Writers in Higher Education: Understanding Challenges, Providing Support

در محیط های ESL بخش قابل توجهی از یادگیری در خارج کلاس درس رخ می دهد و بخش قابل توجهی از آن می تواد در محوطه همان محیط آموزشی صورت بگیرد که با یک برنامه ریزی صحیح می توان حداکثر بهره برداری را از این شرایط برد.

دسته: