Educational Psychology (14th Edition)

این کتاب نقش مفاهیم آموزشی و کاربردهای تحقیق در پیشرفت کودک، علم شناختی، یادگیری، انگیزه، آموزش و ارزیابی را برجسته میکند. نظریه و تمرین با نشان دادن اطلاعات و ایده های گرفته شده از تحقیق روان شناسی آموزشی که میتواند برای حل مشکلات آموزشی به کار گرفته شود، هم در نظر گرفته میشوند.

دسته: