Comprehensive Grammar of the English Language

کتاب پیش رو جامع ترین کتاب های دستور زبان انگلیسی است که در بیش از 1700 صفحه توسط بهترین  متخصصین دستور زبان نوشته شده است.