Communication in the Language Classroom

کتاب حاضر برای کمک به معلمان در بررسی روش های موثر مکالمه، ارزیابی عملکرد طراحی شده است و همچنین برای زبان آموزان بازخورد مناسب بر اساس زبان واقعی استفاده شده در کلاس درسی فراهم می آورد.

دسته: