احساسات یعنی چه؟

200.000  160.000 

6  سؤال اساسي مطرح شده است كه تا كودكان تشويق شوند ايده‌هاي خود را با مهارت به كار گيرند و فراتر از ظواهر را ببينند.

  • آيا دوست داري تنها زندگي كني؟
  • آيا بايد هميشه با ديگران موافق باشي؟
  • آيا همه با هم برابريم؟
  • آيا بايد هميشه به ديگران احترام بگذاري؟
  • آيا همه بايد كار كنيم؟
  • آيا هميشه براي با هم زندگي كردن به رئيس و قوانين احتياج داريم؟
شناسه محصول: 911821 دسته: